Aanvraag 20122363
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum20180701
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
Je hebt ruime ervaring met ingewikkelde grootschalige veranderprocessen in een dynamische omgeving waar veel in beweging is en weet jouw rol daarin krachtig neer te zetten. Je bent bekend met organisatie inrichting en inrichting van processen (en in het bijzonder de verhouding tussen de informatiehuishouding en de werkprocessen die ondersteund worden). Daarbij kan je vanuit een helicopterview kijken en handelen en bent in staat om stapsgewijs aan realisatie van gestelde doelen/resultaten bij te dragen. Je bent bekend met politiek bestuurde organisaties. Je beschikt over een proactieve houding richting opdrachtgever en collega’s, denkend vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. Je bent bij voorkeur bekend met de ins en outs van een politiek bestuurde organisatie. Je bent bekend met de meest recente organisatie inrichting en doorontwikkeling binnen de IV organisatie van de Nationale Politie. Affiniteit met dan wel kennis van ICT is (noodzakelijk)een pre, evenals bestuurlijke ervaring. Je maakt deel uit van een team, het Veranderteam, waarin verschillende competenties en vaardigheden zijn samengebracht.

Doelstelling:
Het realiseren van een meer ketengerichte werkwijze ten behoeve van beheer en doorontwikkeling van ICT. Het (mede) vormgeven van de vereiste doorontwikkeling van de dienst ICT en aanpalende organisatieonderdelen. Het adviseren over en leiding geven aan de verbetering van organisatorische randvoorwaarden waaronder verschillende PIOFACH aspecten. Kennis van de gangbare politieprocessen en procedures op het vlak van organisatiebeheer en formatieaanpassingen is vereist. Bekendheid met het instrument Process Flow is eveneens een vereiste.

Verantwoordelijkheden:
– Ondersteunt het veranderteam, adviseert aan teamleden, stakeholders en andere betrokkenen.
– Fungeert als ‘trusted advisor’ en sparringpartner voor het diensthoofd ICT en overlegt met MT leden.
– Levert een actieve bijdrage aan de activiteiten en communicatie die in het kader van de realisatie van de gewenste verandering nodig zijn.
– Bereidt overleg met vertegenwoordigers van medezeggenschapsorganen voor ten behoeve van het diensthoofd ICT.
– Waarborgt daarbij de topkwaliteit en goede toon (binnen politiek gevoelige context) van de te schrijven rapporten, notities, nota’s, overige stukken en mondelinge communicatie.

Vakmatige taken:
Je levert een bijdrage aan de volgende resultaatgebieden:
– Doen uitvoeren (managen) van de genoemde doelstellingen.
– (Pro)actieve medewerking aan de totstandkoming van de doorontwikkeling van de dienst ICT, bewaking van de voortgang en het verhelpen van belemmeringen.
– Advisering ten aanzien van vraagstukken van organisatieontwikkeling en -inrichting.
– Het faciliteren van werkprocesmodellering in ketenprocessen, het beheer daarvan en de goede verankering van eigenaarschap in de lijnorganisatie.
– Afstemming met de dienst Informatie Management en waar nodig met andere organisatie geledingen.
– Bijdragen aan de ontwikkeling dienst brede gedragscodes, werkaanpakken en formats voor het delen van kennis en ervaring.

Leidinggevende taken:
N.v.t.

Contacten:
Veranderteam, sectorhoofden en kwartiermakers Dienst ICT, diensthoofden PDC, MT PDC, OR, Vakbonden, Korpsleiding.

Inzet in de lijn of project:
Project.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal een afgeronde geaccrediteerde WO-opleiding in de richting (Bedrijfs)economie.
– Je hebt in de afgelopen 6 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Senior organisatieadviseur binnen een grote overheidsorganisatie, met meer dan 1.000 medewerkers, waarbij kennis en ervaring is opgedaan met organisatie-inrichting en -ontwikkeling.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt in de afgelopen 3 jaar, minimaal 2 jaar ervaring als projectleider op het gebied van organisatorische verandering (change).
– Je hebt ervaring met grootschalige veranderprocessen binnen het ICT domein.
– Je hebt in de afgelopen 2 jaar, aantoonbare ervaring als organisatieadviseur binnen de IV organisatie van de Nationale Politie.

Competenties:
– Samenwerken: Je hebt oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
– Initiatief: Je signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
– Flexibel gedrag: Je staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
– Besluitvaardigheid: Je neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.
– Resultaatgerichtheid: Je maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Je maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 01-07-2018
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 10-04-2018
Sluitingstijd: 17:00
Intakegesprek: 16-04-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.