Aanvraag 20122391
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum20180409
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
De afdeling C4I&I Infrastructuurservices (IS) draagt zorg voor systeemmanagement en instandhouding, alsmede het ondersteunen van projecten, op het gebied van operationele, voornamelijk gerubriceerde netwerk- en transmissie-infrastructuren alsmede de bijbehorende ontwikkel- en testomgevingen. Het takenpakket van IS omvat naast netwerken en terrestrische dan wel satellietcommunicatie- radiomiddelen tevens het beheer en de uitgifte van individuele verbindingsmiddelen voor vredesoperaties, alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van crypto en comms EOV-apparatuur alsmede het management van het aan defensie toegewezen frequentiespectrum.

De werkzaamheden worden verricht binnen:
– de sectie Productgroep IP-netwerken (IP) onderdeel van de afdeling Infrastructuurservices (IS); òf
– de sectie Productgroep Transmissiesystemen (TS) onderdeel van de afdeling Infrastructuurservices (IS); òf
– de subsectie Applicatie Ondersteuning (AO), van de sectie Software Ontwikkeling (SO) onderdeel van de afdeling Systemen Applicaties Trainers en Simulatoren (SATS) ); òf
– de sectie Bedrijfsbureau (BB) onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering (BDFV) van Command, Control, Communication, Computers Information & Informatiebeheer (C4I&I) vallend onder het Joint Informatievoorzienings Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Werkzaamheden:
A. Het coördineren van specialistische inbreng in opdrachten en projecten (bv in de voorbereidingen van nieuwe missies en oefeningen), door:
– het optreden als eerste aanspreek punt zowel in- als extern op het specifieke aandachtsgebied.
– het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het technisch ontwerp, betreffende ICT systemen en technische infrastructuren.
– het leveren van kennis en kunde bij inrichtingsvraagstukken van ICT systemen en technische infrastructuren binnen projecten.
– het beschrijven van procedures en geven van richtlijnen voor het doelmatig inrichten van complexe technische infrastructuren.
– het adviseren tijdens hardware- software integraties op het koppelvlak van technische interfaces.
– het geven van advies over nieuwe ontwikkelingen door het volgen van de ontwikkelingen (technisch, functioneel, proces gericht, organisatorisch, producten en diensten) in relatie tot de eigen producten, diensten en bedrijfsprocessen.
– het uitwerken van de analyses in adviezen en (management)rapportages.
B. Je bent belast met het realiseren (bouwen, testen en invoeren) van ICT infrastructuren en systemen door:
– het leveren van een bijdrage aan het documenteren van technische acceptatiecriteria, acceptatietesten en testscenario’s.
– het vaststellen en (leveren van een bijdrage aan) het documenteren van configuratieparameters.
– het (laten) configureren van systeem(onderdelen).
– het (laten) uitvoeren van (deel)testen.
– het (laten) samenstellen van delen van (hardware/software)releasepakketten.
– het coördineren van de installatie van wijzigingen en releases.
– het coördineren van de technische overgang naar nieuwe ICT systemen, alsmede het aangeven van de consequenties en hierover adviseren.
– het (laten) installeren van software en het ontwikkelen van procedures, alsmede het aangeven van de consequenties en hierover adviseren.
C. Je draagt zorg voor incident- en probleembeheersing van nieuwe, niet standaard, complexe verstoringen door:
– het onderzoeken en analyseren van gegevens en waarnemen van trends.
– het zoeken naar en vaststellen van de oorzaak van alle incidenten en het standaardiseren van de afhandeling hiervan.
– het (laten) testen van tijdelijke en structurele oplossingen.
– het ondersteunen van extern uitgevoerde onderzoeken gericht op permanente oplossing.
– het opstellen van (management)rapporten en richtlijnen.
– het opstellen van verbetervoorstellen en hierover een advies uitbrengen.
– het schrijven van protocollen en toetsen van werkinstructies en – procedures voor incidentbeheersing.
– het begeleiden/instrueren van gebruikers.
D. Je bent belast met het beheren (exploiteren en onderhouden) van ICT infrastructuren en systemen door:
– het coördineren van het onderhoud conform (Integrated Lifecycle Support) plan.
– het laten doorvoeren van systeemwijzigingen.
– het standaardiseren van interne werkwijze ten aanzien van de te leveren diensten.
– het laten toetsen van de technische levensduur van informatiesystemen en technische infrastructuren en doen van voorstellen ter verbetering;
– het afleggen van werkbezoeken voor de ondersteuning van systemen.
E. Je geeft, in voorkomend geval, leiding, door:
– het effectief leiden en plannen, efficiënte inzet van mensen en middelen.
– het op tijdige en juiste wijze toepassen van personeelsinstrumenten (start-, functionerings- en beoordelingsgesprekken e.d.; ontwikkeling, opleiding en loopbaan personeel).
– het ondersteunen en aansturen van medewerkers op een adequate wijze.
– het voeren van gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie.
– het controleren van de voortgang van de werkzaamheden.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring (en certificering) met Windows Server 2012.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring (en certificering) met VM-Ware.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring (en certificering) met SCOM.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring (en certificering) met Microsoft Exchange.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met documenteren.
– Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.
– Je hebt minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding richting I(C)T.
– Je hebt minimaal drie jaar werk- en denkervaring op HBO niveau.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring en certificering spectrum.
– Je hebt ervaring en certificering SCCM.
– Je hebt ervaring en certificering Microsoft Office.
– Je hebt ervaring en certificering Cisco 1 t/m 4.
– Je hebt bij voorkeur ervaring met werken bij Defensie.

Competenties:
– Communiceren
– Flexibel
– Klantgericht
– Nauwkeurig
– Plannen en organiseren

Inzet Periode:
Schatting 1500 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1500 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Stroe
Startdatum: zsm na screening, ca. juli
Duur: 1500 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-04-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 17

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.